دسته : مسابقات

مسابقه‌ی “تعریف موفقیت”

خیلی از مفاهیم در این جهان یک تعریف ثابت و واحد ندارد و چون تعریف ثابت و واحد ندارد، به تعداد انسانهای روی کره زمین می توان تعریف برای آن ارائه کرد. واژه “موفقیت” هم جزو آنهاست. تا امروز تعریف های بسیاری در مورد این واژه ارائه شده که نه درست هستند و نه غلط. […]