آمیخته بازاریابی یا Marketing Mix

همه کسانی که در حوزه بازاریابی می خوانند، می نویسند، کار می کنند، مشاوره می دهند، می آموزند و مدعی هستند، از جمله اولین و اساسی ترین مفاهیمی که یاد می گیرند و برای مدید مدتها نیز ورد زبانشان می شود، آمیخته بازاریابی یا marketing mix است. زمانی که جیمز مک کارتی در سال ۱۹۶۰ برای نخستین بار این مفهوم را مطرح کرد، حتی فکرش را هم نمی کرد که آمیخته بازاریابی او، چنین به عنوان یک مفهوم فراگیر سر زبانها بیافتد. اما سوال اینجاست که چند نفر از تمام آنانی که در این خصوص مدعی هستند، مفهوم واقعی آمیخته بازاریابی را می دانند؟

۴P چیست؟

۴P نماینده چهار عضو اصلی خانواده آمیخته بازاریابی در فروش کالاست که تمامی آنها با حرف P آغاز می شوند. Product، Price، Place، Promotion.

۷P چیست؟

۷P نماینده هفت عضو اصلی خانواده آمیخته بازاریابی در فروش خدمات است که همانند اعضای خانواده ۴P، آنان نیز با حرف P آغاز می شوند. علاوه بر اعضای خانواده  ۴P، این سه عضو در خانواده ۷P وجود دارند. People، Process، Physical Evidence.

کدام قدیمی تر است؟!

اگر شما هم فکر می کنید که آمیخته بازاریابی در گذشته ۴P بوده و بعدها ۷P شده است، سخت در اشتباهید. تفاوت ۴P و ۷P در تقدم و تاخر آنها نیست. بلکه در آمیخته بازاریابی، ۴P در خصوص فروش کالا و ۷P در خصوص فروش خدمات به کار می رود.

۴C چیست؟

۴C مفهومی جدید است که در آن، چهار کلمه ای که با P آغاز می شدند، به کل با چهار مفهوم جدید که با C شروع می شوند، جایگزین می گردند. اعضای خانوده ۴C را می توان چنین برشمرد. Customer Value به جای Product Cost به جای Price Convenience به جای Place Communication به جای Promotion

معادل فارسی این مفاهیم چیست؟

من از بیان معادل فارسی این کلمات به شدت معذورم، چرا که ترجمه جفای بزرگی در حق این مفاهیم بسیار عمیق است. اگر فکر می کنید به راحتی آب خوردن می توانید Place را به مکان و Cost را به هزینه ترجمه کنید، سخت در اشتباهید. چرا که اینها یک کلمه نیستند که معادل کلمه ای داشته باشند. اینها هرکدام یک مفهوم هستند که برای شرح و بسط آنها، باید پرداخت صفحه های متعددی با کلمات پر شود.

بیان ساده تری از آمخته بازاریابی وجود ندارد؟!

من تنها کاری که می توانم بکنم این است که این سه مفهوم را کمی روان تر بیان کنم. ۴P صحبت از فروختن کالای مناسب، در شرایط مکانی و به قیمت مناسب به مشتری مناسب دارد. ۷P، علاوه بر موارد پیش تر عنوان شده در ۴P، پای فرآیند را نیز به میان آورده و از اهمیت تولید کننده خدمات در کنار خریدار آن و شواهد فیزیکی موفقیت خدمات نیز سخن می گوید.

چگونه باید از آمیخته بازاریابی استفاده کنیم؟

تمام این یادداشت برای این بود که به همین نکته برسیم. همانگونه که در مقدمه عنوان کردم، آمیخته بازاریابی یک مفهوم سهل ممتنع است. یعنی بیان آن بسیار بسیار آسان است، درک آن چندان سهل نیست و به کارگیری آن بسیار دشوار است. در این میان، باید به عنوان صاحب یک کسب و کار، در گام نخست برای بهره مندی هوشمندانه از آمیخته بازاریابی به نفع خود، از یک مشاور کارکشته کمک بگیرید. اما اگر چناچنه نیت دارید خودتان سکان بازاریابی را در دست بگیرید، باید نسبت به هرکدام از موارد آورده شده، نهایت هوشمندی را به کار گیرید. نیت من در این یادداشت، آشنا کردن شما مخاطب گرامی با مفهوم آمیخته بازاریابی بود. در فرصتهای آتی، در خصوص چگونگی کاربست آن بیشتر باهم گفتگو خواهیم کرد.

پاسخی بگذارید