اخلاق در پیام های تبلیغاتی

برخی پیام های تبلیغاتی در عین واقعیت ، ظاهری فریبنده داشته و به نوعی تصور مشتری را به بازی می گیرند. لابد از خود می پرسید، چطور می شود، و یا چه لزومی دارد که آنچه که واقعیت دارد را به گونه ای فریبنده مطرح نمود؟ از آنجا که دعاوی مطرح در این نوع تبلیغ ها مصداق واقعی دارند ، تبلیغ کننده می تواند ادعای خویش را اثبات نماید.

با اینحال ، شیوه بیان واقعیت به نوعی است که می تواند مشتری را در تصور خود از معنای عینی ادعای مطرح گردیده ، دچار مغلطه نماید. برای مثال کلمات ” امکان دارد “، و یا ” ممکن است ” به قطع در خصوص انجام پذیر بودن یا امکان پذیر بودن کارها اشاره ندارند. با این وجود ، در اغلب مواقع ، مشتریان جنبه مثبت این کلمات را در نظر می گیرند. از اینرو ، هنگامی که یک پیام تبلیغاتی بخصوص ادعا می کند که ” برند الف ممکن است درد را تسکین دهد “، مشتریان تصور می کنند که ” برند الف قطعا درد را تسکین می دهد .” فروگذاری در مقایسه های انجام شده نیز در عین صحت ، توانایی گمراهی مشتری را دارند. هنگامی که یک پیام از پیام های تبلیغاتی ادعا می کند که ” با بنزین برند ب می توان مسافت بیشتری را پیمود “، مشتریان معمولا تصور می کنند که در مقایسه با برندهای دیگر بنزین ، می توان مسافت بیشتری را با برند ” ب ” پیمود. این در حالیست که تبلیغ مورد نظر چنان ادعایی را صراحتا مطرح نکرده است ، و از این گذشته ، با برند ب می توان به هرحال ، مسافت بیشتری را در مقایسه با استفاده از آب پیمود!

ارائه نصفه و نیمه اطلاعات در پیام های تبلیغاتی نیز می تواند یک برند بخصوص را به مراتب بهتر از آنچه که در واقعیت هست ، به مشتری معرفی کند. تبلیغاتی که در آن گفته می شود ” اتومبیل برند ج اتاقک بزرگتری از مرسدس بنز و بی ام دبلیو ، و صندوق بزرگتری از لکسوس دارد ” مدعی است که اتومبیل برند ج بهتر از اتومبیل های نامبرده است. اما در واقع ، ممکن است تفاوت های مطرح در تبلیغ فوق صرفا ناچیز باشند. برای مثال ممکن است اتاقک برند ” ج ” تنها یک دهم اینچ بزرگتر از اتاقک مرسدس بنز باشد و یا صندوق آن تنها یک پانزدهم اینچ بزرگتر از لکسوس باشد. و لذا ، دعاوی مطرح در تبلیغ انجام شده مصداق واقعی دارند ، هرچند تفاوتهای نامبرده ناچیزند. حال با توجه به مطالب ذکر شده ، و توانایی بازاریابان در طراحی تبلیغاتی با قصد فریب مشتری و یا انتقال ناقص اطلاعات به او ، به نظر شما آیا استفاده از چنان تبلیغاتی ، با توجه به قابلیتی که در گمراه سازی مشتریان دارند ، اخلاقی است ؟

پاسخی بگذارید