تبلیغات مقایسه ای چیست؟

تبلیغات مقایسه ای نوعی استراتژی تبلیغاتی است که در آن یک پیام بازرگانی، دو و یا چندین برند تجاری را به لحاظ یک و یا چندین ویژگی خاص مورد مقایسه قرار می دهد. بدین منظور، می توان دو برند مطرح همچون پپسی و کوکا کولا را به صورت علنی نمایش داده و با یکدیگر مقایسه نمود. در حالت دوم این نوع تبلیغات، یک برند تجاری مشخص با سایر رقبای خود، بدون بردن نامی از آنها مورد مقایسه قرار می گیرد. در این حالت، ویژگی های منفی رقبای تجاری در ابتدا مطرح گردیده و مورد انتقاد واقع می شود و سپس محصول و یا خدمت مدنظر که سعی در رفع کاستی های مطرح شده رقبا دارد معرفی می گردد. برای مثال، ممکن است یک آگهی بازرگانی با بیانی معمولا طنز، اشاره به رفتارهای تندی که کارمندان بانکهای بی نام دیگر با مراجعین خود دارند داشته باشد و در انتها بانکی مشخص را به مخاطبان معرفی نماید که در آن کارمندان با کمال احترام با ارباب رجوع خویش تعامل دارند.

در طراحی تبلیغات مقایسه ای چه نکاتی را باید در نظر داشت؟

تبلیغات مقایسه ای چنانچه هوشمندانه طراحی نشوند، می توانند برای هر دو طرف مورد مقایسه، منافع و یا مضراتی را به همراه داشته باشند. اگرچه برخی از این تبلیغات ها منجر به تغییر دلخواه نگرش مشتریان و جلب توجه آنها به سمت برند تبلیغ شده می گردد، در آن واحد مشتریان این نوع آگهی های تبلیغاتی را کمتر باور داشته و در مواردی حتی ممکن است دید منفی به برند مدنظر پیدا کرده و یا اعتبار پیام بازرگانی را زیر سوال برند. از این رو، از این نوع تبلیغات، بویژه در کشورهای آسیایی که مردم چنین مقایساتی را اهانت آمیز تلقی می نمایند کمتر استفاده می گردد.

استفاده از تبلیغات مقایسه ای برای کدام کالاها توصیه می شود؟

به نظر می رسد که استفاده از تبلیغات مقایسه ای بخصوص برای کالاهای جدیدی که در صدد ایجاد نام و جایگاهی برای خود در میان برندهای مطرح بازار می باشند مفید واقع شود.  تبلیغات مقایسه ای تاثیر بسزایی در جلب توجه، ایجاد آگاهی و نگرشهای مثبت و نیز افزایش قصد خرید مشتریان دارند، با اینحال، ممکن است به لحاظ ماهیت پرخاشگرانه این نوع پیامها که در آنها به نوعی سعی در تخریب نام تجاری رقبا می شود، برخی مشتریان از کالاهایی که بدین طریق تبلیغ می گردند استقبال به عمل نیاورند.

پاسخی بگذارید