۹ رفتار که افراد موفق قبل از موفقیت نیز می دانستند

از اینکه تمام وقت خود را در محل کار سپری کنی، دیر یا زود پشیمان خواهی شد. افراد موفق چند بعدی هستند.

افراد موفق

هیچ گاه شادی خود را به تعویق نینداز

افراد موفق

احساسات خود را بیان کن، هیچگاه افراط رخ نخواهد داد

افراد موفق

وقتی فرزندانتان رشد کرده و بزرگ شدند، نمی توانید زمان زیادی با آنها صرف کنید

افراد موفق

دوستی ها برای دوام و حیات خلق می شوند، نه برای نابودی و از بین رفتن

افراد موفق

موفقیت بدون تلاش، خواه نا خواه به شکست می انجامد

افراد موفق

به خاطر داشته باش، همواره شادی مهم ترین و کلیدی ترین نکته است

افراد موفق

برای آینده برنامه بریز، ولی مطمئن باش که در لحظه زندگی می کنی

Joy of life

امیدوار باش که زودتر شروع کنی تا زودتر تجربیات جدید بیاندوزی و از زندگی لذت ببری

افراد موفق

پاسخ دهید