۴۱. نمودهای پنهان دیکتاتوری در مدیران

فایل صوتی رایگان “نمودهای پنهان دیکتاتوری در مدیران”

به بیان آیدین نامدار

 

[دانلود]

 

پاسخ دهید