آیا انسانهای شادمان، سطحی نگر هستند؟

آیا انسانهای شادمان، سطحی نگر هستند؟

در کوچه و خیابان به هرکسی که می رسیم از درد و رنج جانکاه که زندگی همه را فراگرفته است سخن به میان می آورد. ما در روزگارانی زندگی می کنیم که هر چه انسانی بیشتر به کاستی های این جهان، مشکلات و آلام و رنجها و کمبودها بیاندیشد، در باب آنها بنویسد، سخن بگوید، شعر بسراید، فیلم بسازد و …، انسانی عمیق به شمار می آید و برعکس، هرکسی که باوجود چنین معضلاتی در جهان هنوز لبخند به لب دارد و هنوز از اعماق وجودش قحقحه سر می دهد، انسانی است سطحی. در این فایل صوتی، من قصد دارم کل باورهای شما را مورد حمله قرار دهم. از این رو توصیه می کنم حتماً این فایل را گوش کنید.

پاسخی بگذارید