از ریاست تا رهبری سازمان

از یک رییس که همه از او می ترسند، تا یک رهبر که همه دوستش دارند، زمین تا آسمان قاصله است. درست است که بسیاری از رهبران به صورتی ژنتیکی رهبر خوب هستند، اما کم نیستند کسانی که تکنیک های رهبری را آموخته اند و هر روز در حال آموزش آنها هستند.