از نظم شخصی تا پیروزی در کسب و کار

زمانی که صحبت از نظم شخصی می شود، این احساس در اغلب انسانها به وجود می آید که تلاش برای محدود کردن و از میان برداشتن آرامش فردی در حال شکل گیری است. این درحالی است که نظم شخصی ، گامی مهم برای رسیدن به پیروزی به ویژه در کسب و کار به شمار می آید.

در این فایل صوتی، نکاتی را با هم بررسی می نماییم که هر کدام می توانند تلنگری باشند برای رسیدن واقعی و دائمی به نظم شخصی