مدیریت بحران

مدیریت بحران

بحران ها همیشه در کمین کسب و کار و زندگی ما هستند، درست است که با تدبیر می توان از بسیاری از بحران ها پیش گیری نموده و یا میزان آسیبهای آنها را کاهش داد، اما مدیریت بحران خود هنری است که باید یک مدیر هرچه سریعتر آن را بیاموزد. در این فایل صوتی، مختصری در خصوص مدیریت بحران گفتگو می کنیم.

پاسخی بگذارید