مزیت رقابتی

رقابت حقیقتی در تمام بازارهاست که هرگز نمی توان آن را نادیده گرفت. مزیت رقابتی در ساده تری بیان، تفاوتی میان یک کسب و کار با سایر رقبایش می باشد که منجر به فروش بیشتر و جلب نظر مخاطبان گردد. در این فایل، با هدف تغییر نگرش، مواردی را در خصوص مزیت رقابتی باهم به بررسی می نشینیم.

پاسخی بگذارید