باورهای انگیزه بخش

60,000 تومان

کاش می دانستیم باورهای ما تا چه حد کل کیفیت زندگی ما را در احاطه خود دارند. کاش می توانستیم باورهای ناکارآمد، باورهای محدود کننده و باورهای تضعیف گر را با باورهای انرژی زا و انگیزه بخش جایگزین کنیم. این فایل را گوش کنید تا گامی عملی در این مسیر برداشته باشید.

 

گزیده ای از آنچه که در این فایل صوتی خواهید شنید

با این خرید 6 امتیاز به امتیازهای فعلی شما افزوده خواهد شد