تمرینات عملی شاد زیستن

129,000 تومان

مشکل اینجاست که اغلب ما فکر می کنید باید انسانی شاد به دنیا می آمدیم و یا اینکه حتماً فرزند پدر و مادری شادمان می بودیم تا امروز بتوانیم شاد زیستن را تجربه کنیم. اما نباید فراموش کرد که هر آنکه امروز به شادمانی عمر سپری می کند و شاد زیستن یادگرفته است، برای مدتها دانسته یا نادانسته تمرین و تکرار داشته است. 
این محصول شما را با تمرینات عملیاتی، گام به گام به سمت یک زندگی شادمان هدایت می نماید. این محصول، چهارمین فایل از سری “آیین شادمانگی” است.
باخرید این محصول 13 امتیاز به امتیازهای فعلی شما افزوده خواهد شد