جلسه دوم | حداقل دانش و تخصص مورد نیاز برای راه اندازی کسب و کار

95,000 تومان

این محصول دومین جلسه از دوره جامع صفر تا صد راه اندازی کسب و کار می باشد. در این جلسه در خصوص تمام مهارتهای مورد نیاز برای راه اندازی موفقیت آمیز کسب و کار گفتگو می کنیم.

محصول تصویری
مدت زمان: 51 دقیقه

 

باخرید این محصول 10 امتیاز به امتیازهای فعلی شما افزوده خواهد شد