غلبه بر آشفتگی ذهنی

89,000 تومان

آشفتگی ذهنی یک درد خود ساخته هست. ماحصل ضعف ما در کنترل ورودی های ذهنمان و قدرت طبقه بندی داده ها. اما این درد قابل درمان است. کافی است باور کنیم هستند انسانهایی که در اوج آرامش ذهن زندگی می کنند و ما نیز می توانیم یاد بگیریم، بر آَشفتگی ذهنی غلبه کنیم و به یکی از انسانهای آرام جهان تبدیل شویم.

گزیده ای از آنچه که در این فایل صوتی خواهید شنید

با این خرید 9 امتیاز به امتیازهای فعلی شما افزوده خواهد شد