مدیریت زمان

75,000 تومان

مدیریت زمان یک مهارت اکتسابی است. همه مدیران و همه کسانی که به فکر پیروزی هستند، باید و باید این مهارت را یاد بگیرند و در زندگی خود به کار گیرند.

گزیده ای از آنچه که در این فایل صوتی خواهید شنید

با این خرید 8 امتیاز به امتیازهای فعلی شما افزوده خواهد شد