اصول سرپرستی برای مدیران ارشد و میانی

1,500,000 تومان

با این خرید 150 امتیاز به امتیازهای فعلی شما افزوده خواهد شد