اصول سرپرستی برای مدیران ارشد و میانی

2,500,000 تومان

با این خرید 250 امتیاز به امتیازهای فعلی شما افزوده خواهد شد