منشی گری حرفه ای

145,000 تومان

منشی خوب یافتنی نیست، ساختنی هست. اگر شما یک منشی هستید و یا در حال وارد شدن به این جایگاه شغلی، با سرمایه گذاری برای خرید این محصول، می توانید عملکرد خود را بهبود بخشید و اگر چنانچه یک مدیر هستید، حتما این محصول را تهیه کرده و در اختیار منشی تان قراردهید تا بیاموزد. 
دو فایل اول ویژه منشی ها و فایل شماره سه ویژه مدیران می باشد. 

به گزیده ای از این فایل صوتی گوش کنید:

 

 

باخرید این محصول 15 امتیاز به امتیازهای فعلی شما افزوده خواهد شد