چگونه به یک مدیر محبوب تبدیل شویم؟

119,000 تومان

این محصول به شما کمک خواهد کرد به یک مدیر محبوب تبدیل شوید و نتایج بهتری به بارآورید.

تعداد فایل: ۵

مدت زمان کل محصول: ۱۳۱ دقیقه

باخرید این محصول 12 امتیاز به امتیازهای فعلی شما افزوده خواهد شد