کارگاه خطاهای نابخشودنی در مدیریت (۲)

دو دوره از این کارگاه برگزار شده است

اطلاعات کارگاه جدید به زودی اعلام خواهد شد

هر دوره از این کارگاه عینا تکرار کارگاه اول و دوم است