چگونه مشتری از دست رفته را بازگردانیم؟

95,000 تومان

وقتی می توانید یک مشتری ناراضی را برگردانید، حیف است بی خیال شوید

 

■ مدت زمان درس: ۱ ساعت

■ تعداد فایل: ۱ فایل صوتی

با این خرید 10 امتیاز به امتیازهای فعلی شما افزوده خواهد شد