سبد خرید شما خالی است!
مشاهده سبد خرید نهایی سازی خرید
جمع جزء سبد خرید: 0 تومان

بیمه، صنعتی فراگیر با شبکه فروش نابسامان

مقالات

صنعت بیمه، هرگز نتوانسته است شبکه فروش مستحکمی برای خود درست کند. ضعفهای بسیار بیمه در حوزه فروش، مدت زیادی است که گریبان جامعه را گرفته است.